Tietosuojaseloste Frank & Vekka Oy  

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Frank & Vekka Oy

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 01.06.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ

Frank & Vekka Oy
(2685630-9)
Eteläkatu 5, 13100 Hämeenlinna

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Tapio Vekka
tapio@vekka.fi
040 900 0150

3. REKISTERIN NIMI

Frank & Vekka Oy tietosuojarekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Villamarenki.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Matin ja Maijan Majatalon asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot tallentuvat sirvoy.com-varausjärjestelmään. Matin ja Maijan Majatalon matkustajakortit kerätään, säilytetään ja hävitetään viranomaisohjeistuksen mukaisesti. 

Frank & Vekka Oy:n työntekijöiden henkilötietoja tallennetaan Maraplan.fi palkkahallinto ja finla.fi -työterveyshallintotietokantoihin palkanmaksun ja lakisääteisen työterveydenhuollon toteuttamiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

  • nimi
  • osoite
  • puhelin
  • sähköposti
  • tilaushistoria (verkkokauppa)
  • tilinumero (palkka)
  • ennakonpidätysprosentti (palkka)
  • hetu (palkka ja työterveys)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi villamarenki.fi-verkkokaupan ja sirvoy.com-varausjärjestelmien käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Työntekijöiden osalta kirjataan työntekijöiden antamat tiedot. Booking.com ja Expedia.com kautta Sirvoy.com:iin siirtyvät tiedot asiakkaat syöttävät itse.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Sirvoy.com käsittelee tietoja omien sääntöjensä puitteissa. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käyttäjä- ja työntekijärekistereiden tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän hallinnoimiin järjestelmiin, jotka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät joita vaitiolovelvollisuus sitoo.

9. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Instagram

@matinjamaijanmajatalo